ba.neu.ac.th คณะบริหารธุรกิจ  | 

 ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

 
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2531 และเป็น สาขาแรกของมหาวิทยาลัย โดยระยะแรก   เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเงินและธนาคาร และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาปีการศึกษา 2545 สาขาคอมพิวเตอรํธุรกิจ ได้แยกออกไปเป็นคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2551 ตลอดระยะเวลาที่มาคณะ บริหารธุรกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จนกระทั้งปัจจุบัน ในปี 2560  คณะบริหารธุรกิจ จึงประกอบด้วยหลักสูตร 8 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2. หลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ุ6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

8.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

และสุดท้าย 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว
          คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมมือกับโรงแรมเจริญธานี ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความสามารถในการปฏิบัติจริง มาร่วมกันผลิตบัณฑิต ออกสู่ภาค การท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้ทุกหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจอยู่ภายใต้การดูแลด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนและการถ่ายทอด

ปรัชญา: รู้หน้าที่ มีปัญญา ปรัชญาเลิศ

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้ก้าวหน้า ทางด้านวิชาชีพ ที่มีจริยธรรม คุณธรรม สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง