ba.neu.ac.th คณะบริหารธุรกิจ  | 
สาขาการจัดการ นำนักศึกษาดูงาน ในโครงการ ของดีเมืองขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าอู้ฟู่ ขอนแก่น
255

สาขาการจัดการ นำนักศึกษา โดย อาจารย์ธนพรรณ ทองโพธิ์ใหญ่

พานักศึกษาดูงาน ในโครงการ ของดีเมืองขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าอู้ฟู่ ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559