ข่าวทั่วไป/สัมมนาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รุ่นที่ 6

 
             

 

                     เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563  ณ อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิด "สัมมนาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา" การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนและการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ เรื่อง  "ทิศทางการผลิตครู (ป.บัณฑิต) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพปัจจุบัน" และนอกจากนี้ยังได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน" ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและเข้าฟังการบรรยาย ได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

          

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 335ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-25 12:26:21

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง